Byggavfall är rivnings- och renoveringsavfall samt diverse avfall som uppkommer på byggplatsen. Avfallet består av både återvinningsbart och icke-återvinningsdugligt material. Dessa material borde sorteras redan på byggplatsen och föras till ändamålsenliga mottagningsplatser för avfall.roskat

Enligt statsrådets beslut (295/1997) ska byggavfallet sorteras i följande kategorier: oimpregnerat träavfall, mark- och stensubstansavfall och muddermassor, metallavfall samt betong-, tegelstens-, mineralplatt-, keramik-  och gipsavfall.

Speciell vikt ska fästas vid problemavfallet och elskrotet; det fårinte blandas med annat avfall.

Sorteringen

Sorteringen är speciellt viktig med tanke på vidarebehandlingen av avfallet. Mycket av det material som slängs på byggarbetsplatser utgör bra råvara för olika företagare i återvinningsbranschen. För dem är det viktigt att råvaran är ren. Förbränning av avfall har blivit allmännare. Också med tanke på förbränningsprocDSC_1963smaessen är det väsentligt att bränslet är rent.

Om man sorterar avfallet rätt redan på den plats där det uppstår, får det här en direkt inverkan på kostnaderna för avfallshanteringen. Avfallsstationerna tar nämligen avgiftsfritt emot många avfallskategorier, om de är sorterade.

Rådgivning och övervakning behövs

Även om det här i princip är en enkel fråga, kräver sortering av byggavfallet ändå vissa ansträngningar. Det behöver också finnas lämpliga behållare för olika avfallskategorier på byggplatsen, transportfrågan måste ordnas och man är skyldig att se till att avfallslasset kommer till en ändamålsenlig mottagningsplats. Kommunerna och avfallsbolagen ger råd och handleder byggare och rivare om hur avfallet på bygget lämpligen kunde hanteras.

Rådgivning och övervakning får tyvärr ändå inte alla att handla ändamålsenligt. I Västnyland avslöjas årligen flera allvarliga brott, som hänför sig till byggavfall. De skyldiga har i dessa fall försökt komma undan skyldigheter och kostnader på sätt som innebär risker för miljön och vår hälsa.